Vi etterlever lover, god forretningsskikk og behandler alle våre kontakter med respekt!

Etiske retningslinjer

SourceNet skal etterleve lover, forskrifter, interne retningslinjer og god forretningsskikk. Landets lover og forskrifter er å regne som grunnleggende for all vår virksomhet. Likeså er det grunnleggende for oss å utøve god forretningsskikk i samsvar med våre kunder og samarbeidspartneres forventninger til oss. Vi skal konkurrere innenfor de samme lover, regler og ærlige prinsipper.

SourceNet skal sørge for at de ansatte som arbeider for oss opplever en sunn og trygg arbeidsplass. Vi skal rette oss etter de HMS-reglene som gjelder der vi driver virksomhet. Vi skal ikke utøve virksomhet som setter liv og helse på spill.

SourceNet oppfatter korrupsjon som å misbruke en betrodd stilling for å oppnå personlige eller forretningsmessige fordeler for seg selv eller andre. Selskapet er imot alle former for korrupsjon. Ingen må selv eller for andre motta fordeler fra selskapets forbindelser, dersom fordelen har sin bakgrunn i ansettelsesforholdet. Tilsvarende skal ingen gi slike fordeler til våre forretningsforbindelser.

SourceNet holdning og målsetning er å fokusere på likestilling, sikre alle like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapets forretningsfokus er rekruttering og utleie av personell, og har et spesielt ansvar i saker som gjelder lønn, avansement og rekruttering.

SourceNet skal behandle mennesker rettferdig og med respekt. Vi skal ikke utøve, ytre eller på annen måte handle slik at vi støter andre personer. Vi forventer at våre samarbeidspartnere, leverandører og kunder har den samme grunnleggende holdning.

SourceNet skal behandle og beskytte andres lisenser, opphavsrett og immaterielle rettigheter med nødvendig respekt. All bruk av disse skal gjøres i tråd med de avtaler som regulerer bruken.

SourceNet oppfordrer til varsling. Det skal varsles om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er eksempelvis brudd på lover, forskrifter, interne regler og retningslinjer. Alle som får kjennskap til forhold som man mener er i strid med regler og retningslinjer som gjelder for ansatte i vår virksomhet, oppfordres til å melde fra om dette. De ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Scroll to Top